ข่าวมหาวิทยาลัยข่าวใหม่จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close