ติดต่อ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nakhon si thammarat Campus
๓/๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
3/3 Moo5 Mamoungsongton Subdistric, Muang, Nakhon si thammarat, 80000 Thailand
โทรศัพท์ ๐๗๕-๓๔๒๘๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๓๔๕๘๖๒
Tel. (+66) 075-342898 Fax. (+66) 075-345862
E-mail : mcu.nst@mcu.ac.th

Facebook : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

Close