ตารางเรียน

ตารางเรียน 2564/2

หลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิต

หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต

หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต ภาคปกติ

หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต ภาคพิเศษ

หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต ภาคปกติ

หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต ภาคพิเศษ

หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต ภาคบัณฑิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close